Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Shamir Nederland

art. 1 Toepasselijkheid

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en

leveringen van goederen door Shamir. Iedere keer wanneer een product

besteld wordt, verklaart de cliënt zich akkoord met deze voorwaarden. De

voorwaarden zijn te lezen op de website en zijn opvraagbaar ten kantore van

Shamir.

art. 2 Levertijd/annulering en rectificatie van een geplaatste order

a. Levertijden zullen zo kort als mogelijk gehouden worden. Shamir is

afhankelijk van leveranciers en postvervoersbedrijven. Shamir aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor langere levertijden dan gewenst. Door de

automatisering wordt een receptorder die ingevoerd is in de website, 30

minuten vastgehouden en vervolgens electronisch doorbesteld. Eenmaal

electronisch doorbesteld is de order in productie genomen. Wanneer een

order in productie is genomen, kan deze niet meer geannuleerd worden en

dient betaald te worden. Er is dan sprake van een koopovereenkomst.

b. Receptorders die foutief geplaatst zijn dienen onmiddellijk gerectificeerd

te worden door middel van telefonisch contact met de helpdesk of door

deze zelfstandig te annuleren in de website, via de persoonlijke pagina.

c. Overmacht, door welke oorzaak dan ook, ontslaat Shamir van haar

verplichtingen jegens de cliënt.

d. Wanneer Shamir het gevraagde product niet kan leveren zal de cliënt

hiervan op de hoogte gesteld worden en zal Shamir het eventuele reeds

voldane bedrag binnen 14 dagen retour storten of verrekenen met het saldo

van de cliënt. Wanneer Shamir het gevraagde voorraadproduct niet binnen

7 dagen kan leveren maar wel op langere termijn dan zal overleg met de

cliënt plaatsvinden. Wanneer Shamir het gevraagde receptproduct niet binnen

21 dagen kan leveren maar wel op langere termijn dan zal overleg met

de cliënt plaatsvinden.

art. 3 Prijzen

a. Alle prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld.

b. Prijzen vermeld in brochures, mailingen en andere communicatieuitingen,

zijn onderhevig aan externe factoren, waaronder valutakoersen, invoerrechten,

portokosten e.d. De actuele prijs is opvraagbaar ten kantore van

Shamir.

c. Indien een prijsverhoging heeft plaatsgevonden en er geen overeenstemming

bereikt kan worden over de nieuwe prijs is de kopende partij bevoegd

de order te annuleren.

art. 4 Reclamatie en garantie

a. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk met uitleg en overdracht van het

product, binnen 8 dagen te geschieden na ontvangstdatum.

b. Verslepen of gebruikte producten worden niet retour genomen, tenzij er

sprake is van een geldige garantieclaim (art. 4c.).

c. Garantieclaims dienen schriftelijk onderbouwd te zijn met tenminste:

aankoopdatum, uitleverdatum aan consument en omschrijving van gebrek.

Kosten voortvloeiend uit garantiegevallen anders dan directe productgerelateerde

kosten, worden niet vergoed. Voorbeelden hiervan zijn: het slijpen

en monteren van glazen, portokosten voor het retourneren van goederen,

claims van de gebruiker, etc.

d. Op veredelingen zoals ontspiegeling, harding en andere coatingen is

2 jaar garantie van toepassing bij normaal gebruik, waarbij de pakbondatum

geldend is voor de 1e garantiedag. Garantie vervalt bij opzettelijke

beschadiging, gebruiksbeschadiging en onjuist gebruik. Nadrukkelijk dient

opgemerkt te worden dat ontspiegelingsbeschadiging van brillenglazen
 verhitting en/of buiging uitgesloten wordt van garantie.

e. Indien een eindgebruiker niet kan wennen aan een door Shamir geleverd

product zal de kopende partij, het optiekbedrijf, in contact treden met Shamir

om een passende oplossing te vinden. Voorbeelden zijn het omruilen

van progressieve glazen voor bifocale of enkelvoudige glazen. Geld kan niet

retour gegeven worden, meerkosten worden wel doorgerekend.

art. 5 Risico en aansprakelijkheid

a. Shamir is niet aansprakelijk voor schade, overlast of hinder, in welke

vorm dan ook, ontstaan door gebruik van de producten geleverd door

Shamir.

art. 6 Verpakking en vervoersrisico

a. Shamir is verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking van de te

leveren goederen.

b. Tot het moment dat de goederen overgedragen worden aan de cliënt zijn

alle vervoers- en verzekeringsrisico’s voor rekening van het postvervoersbedrijf

en Shamir. Vanaf het moment van acceptatie van de goederen van

de vervoerder door de cliënt zijn alle verzekeringsrisico’s voor de kosten

van de ontvanger.

art. 7 Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Shamir geleverde goederen blijven eigendom van Shamir tot

het moment van volledige betaling.

b. Indien betaling achterwege blijft van de opeisbare vordering, is Shamir

gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling, de goederen terug te nemen en

is de afnemer verplicht de geleden schade en kosten te vergoeden.

c. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van

betaling, faillissement of liquidatie van zaken van de afnemer, hebben wij

het in art. 7b. omschreven recht.

art. 8 Betaling

a. De betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen bijgeschreven

te zijn op een door ons aangewezen bank- of girorekening.

b. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden

is Shamir gerechtigd de wettelijk geldende rente, gebaseerd op de

Euribor norm, +3%, in rekening te brengen.

c. Indien het factuurbedrag niet betaald is, zal de afnemer in verzuim zijn

door het verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling

is vereist. Shamir is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden

zonder rechterlijke tussenkomst. De afnemer dient de kosten te voldoen die

gerelateerd zijn aan de incasso van het openstaande bedrag. Hieronder vallen

onder andere: declaraties van incassobureaus, advocaten, procureurs,

executiekosten etc.

art. 9 Geschillen

a. Geschillen tussen de cliënt en Shamir zullen aanhangig gemaakt worden

bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestiging

van Shamir.

art. 10 Nederlands recht van toepassing

a. Op de betrekkingen tussen de cliënt en Shamir is Nederlands recht van

toepassing.

© 2011 Shamir Optical Industry Ltd. | Web design: studio3 | Developmant: Joomi